• ee.png
  • fi.png
  • ru.png
  • gb.png

Katuse läbiviigud ja detailid

Katusel on alati erinevaid läbiviike. Nende õige veekindel ühendamine hüdroisolatsiooniga on oluline kogu katuse korraliku toimimise seisukohalt.

Läbiviik peab tingimustele vastu pidama

Katusekaevud, läbiviigutihendid ja alarõhutuulutid peavad taluma, ilma omadusi muutmata, temperatuuri -40 C ...+80C ning UV-kiirguse mõju vähemalt 10 aastat.

Läbiviikude materjalid ja konstruktsioonid peavad vastu pidama objekti vananemisele, temperatuuri muutustele ning ilmastikust tulenevate konstruktsioonide muutuste poolt tekitatavatele mehaanilistele kahjustustele. Nende kasutusiga peab vastama katuse kasutusea pikkusele.

Läbiviigu ühendamine katuse hüdroisolatsiooniga

Kui läbiviigus endas puudub äärik, millega hüdroisolatsioon ühendada, kasutatakse spetsiaalset äärikuga läbiviigutihendit.

Ääriku minimaalne laius on vähemalt 150mm ülekatteseotisest. Läbiviigu äärik ühendatakse hüdroisolatsiooniga kahe katusekatte kihi vahele. Vajadusel kasutatakse täiendavat, umbes 0,9 x 0,9m suurust katusekatte tükki, mis ühendatakse bituumeniga (soovitatakse modifitseeritud bituumenit) nii ääriku kui ka hüdroisolatsiooni külge.

Läbiviikude tihendamine ja isolatsioon

Bituumenkatte ja kummi ühenduskoht tuleb bituumenseguga tihendada. Kõik läbi katuse viidavad teraskonstruktsioonid tuleb kondensatsioonivee tekkimise takistamiseks soojusisolatsiooniga kaitsta. Teraskonstruktsioonide puhul soovitatakse kasutada ümaraid terasprofiile, et nende ühendamine standardäärikute abil hüdroisolatsiooniga, oleks veekindlalt võimalik.

Katusekaevu kaugus püstistest konstruktsioonidest ja teistest läbiviikudest, peab olema vähemalt 1 meeter. Ka teiste läbiviikude puhul soovitatakse sama kaugust nii üksteisest kui ka teistest konstruktsioonidest. Läbiviike ei tohi paigutada neelu põhja.

Katuse neeludega suunatakse vett

Katuse neelude all mõeldakse pinda, mille kaudu suunatakse katuselt vesi ära. Valmis katusel ei tohi olla peale vihma või lumesulamist veega täidetud lohkusid. Lohkude avastamine toimub peale katuse veest tühjenemist. Katusele tohib jääda (eelkõige hüdroisolatsiooni vuukidest tulenevalt) veidi vett, kuid maksimaalselt 15mm.

Aluskatteklass vastavalt neelu kaldele

Neelu aluskatteklass sõltub neelu kaldest. Neelu bituumenkate soovitatakse paigaldada neelu suunas juhul, kui on oht, et kate tuleb murdekohast aluspinna küljest lahti või kattele tekib kahjulikke volte, mis võivad takistada vee voolamist või isegi põhjustada vuukide lahtitulemist.

Neelude tugevdamine

Neelu tugevdamine toimub selliselt, et aluskate neelu kohal, vastab vähemalt neelu tegeliku kalde järgi mõõdetud aluskattele. Neelu tugevdatakse 3 paani laiuselt (umbes 1,4m neelu mõlemalt poolt). Neelukalde kuju ja paanide paigutus sõltub objektist.

image8984.jpg

Vedeneristys - hüdroisolatsioon
KKL – Mineraalvilla plaat
Lecosoro  - kerg kruus
Suodatinkangas – filterkangas
Tuuletusurat – tuulutussooned
AKLU - Soojustusplaat
Höyrynsulku – aurutõke

 

Katuseliistud ja ääretõsted

Nurkade sirgendamine toimub näiteks kolmnurkliistuga või betooniga. Katusekate paigaldatakse tõste külge. Katusekate lõigatakse tõste ülaäärest sobivaks ja tõsted tehakse spetsiaalse kattetükiga alati, kui ääre kõrgus on rohkem kui 50mm. Hüdroisolatsioon ulatub katusega ühendatud vertikaalsetele pindadele tervelt (st kui konstruktsioon lubab, siis ilma läbiviikudeta) ja  vähemalt 300mm valmis katusepinnast üle; pööratud katuse puhul mõõdetakse valmis konstruktsiooni ülemisest pinnast.

Katusekatte ääretõste kindlustamine

Tõste kinnitus kindlustatakse vajadusel mehaaniliste ankrutega. Tõste kinnitus betoonalusele tagatakse bituumenlahuse pintseldamise teel. Aluse küljest lahti tulnud kate kooritakse tõstete ulatuses maha. Ka katuste puhul, millel on kaitsekiht, tehakse tõsted alati pealiskattega. Kõige pealmiseks katteks soovitatakse kasutada vertikaalsetel pindadel ja nendega seotud murdekohtades pealiskatet.

Isolatsiooni vertikaalpinna kinnitamine

Isolatsioon kinnitatakse vertikaalpinnale selliselt, et see ei hakkaks liikuma. Ülaäär ankurdatakse vajadusel mehaaniliste kinnititega. Seinapinna ja hüdroisolatsiooni ühendus kindlustatakse kaitseplekiga.

Uste kohal peab ulatuma isolatsioon vähemalt 150mm valmis katusepinnast kõrgemale ja vähemalt läve kaitsepleki alla. Renoveeritavate objektide puhul sõltub töövõte ka konstruktsioonist ning konkreetsetes võtetes lepitakse tellijaga eraldi kokku.

Läbiviigutihendite kasutamine

Katuse puhul soovitatakse kasutada ümaraid läbiviike, mil katusekatte veekindel ühendamine toimub tehases toodetud läbiviigutihenditega. Läbiviigutihendite levinuimaks valmistusmaterjaliks on  EPDM-kumm. Pingutusrõngas peab olema happekindlast terasest A2.

Läbiviikude paigutus

image1a26.jpg

Kiristysrengas – pingutusrõngas
Läbivientitiiviste – läbiviigutihend
Bitumitiivistys –bituumeni tihendus
Suojakalvo – kaitsekiht
Höyrynsulun tiiviste – aurutõkke tihend
Höyrunsulkuteippi – aurutõkkeiteip

 

Läbiviike ei paigutata üksteise ega teiste püstiste konstruktsioonide lähedale. Kui läbiviigud tuleb paigutada lähestikku, siis tuleb katta need ümbrisega ja isoleerida sarnaselt tõstetega. Pööninguvahelae puhul kasutatakse ümaraid läbiviike, kuna neid on võimalik ühendada nii hüdroisolatsiooniga kui ka aurutõkkega (kasutatakse tehases toodetud läbiviigutihendeid). Kergkruusaga katuste puhul tuleb kaitsta metallist läbiviigutorusid korrosiooni tõkestamiseks näiteks kilega. Selliste konstruktsioonide puhul tehakse bituumeni tihendamine UV-kiirgust ja kuumust taluva kummibituumeni tihendusseguga.

Alarõhutuulutid eemaldavad konstruktsioonidest niiskust

Alarõhutuulutite ülesandeks on eemaldada katuse konstruktsioonidesse kogunevat niiskust ning tagada korralik õhuringlus. Nende paigutus ja kogus sõltub juba konkreetsest katusest.

Alarõhutuuluteid valmistatakse plastist, terasplekist, alumiiniumist või happekindlast terasest.

Alarõhutuulutite konstruktsioon

Plastist alarõhutuulutite äärik soojendatakse umbes 60ºC-ni. Alarõhutuuluti ühendatakse hüdroisolatsiooniga püsiva ääriku abil. Toru minimaalne kõrgus on 300mm. Kohtades, kus lumi võib kuhjuda hangedesse, tuleb sellega toru kõrgust arvutades kindlasti arvestada.

Tuulutite ja läbiviikude kaugus üksteisest

Kõrvuti asetsevate läbiviikude ja alarõhutuulutite kauguseks teineteisest ja teistest konstruktsioonidest soovitatakse vähemalt 1000 mm, et töö tegemine oleks korralik. Neid ei tohi paigaldada sisenurkadesse ega neelu.

Alarõhutuulutite kinnitamine hüdroisolatsiooni külge

image0cee.jpg

Ylimääräinen vahvistuskermi – täiendav tugevdav katusekate
Tuuletusväli – tuulutusvahe
Katon kaikissa kohdissa – kõikides katuse kohtades

Alarõhutuuluti paigutatakse vastavalt projektile. Alarõhutuuluti äärik ühendatakse kihtide vahele, kasutades ääriku ülaosas olevat täiendavat katusekatte tükki (u 900 x 900mm). Antud konstruktsioonides tehakse bituumeni tihendamine UV-kiirgust  taluva sbs pinnakattega.

Katusekaev eemaldab katuselt vee

image6032.jpg

Uusi rakenne – uus konstruktsioon
Vanha rakenne – vana konstruktsioon

 

Katusekaev paigutatakse voolupiirkonna kõige madalamasse kohta. Vee takistusteta voolamine katusekaevu tuleb garanteerida. Katusekaev  lähedusse (u 1m) ei tohiks paigaldada muid läbiviike. Soojusisolatsiooni plaadi aluspinnal soovitatakse kasutada täiendava paigaldusalusena ankurdatud vineerplaati. Katusekaevu äärik ühendatakse kihtide vahele, kasutades ääriku ülaosas olevat täiendavat katusekatte tükki  (u 900 x 900mm). Katusekaev ja äravoolutoru tuleb vajadusel soojusisoleerida (ei kuulu tavaliselt katusetööde alla). Katusekaevule võib paigaldada ka jäätumisvastase küttekaabli.

Äravoolutoru ühendatakse vajadusel aurutõkkega spetsiaalset tihendusäärikut kasutades.

Katusekaevude nõuded ja materjalid

Äravoolutoru soovitatav läbimõõt on vähemalt 100mm ja toru peab ulatuma kandva konstruktsiooni alaosani. See puudutab eelkõige uusi hooneid. Renoveeritavate objektide puhul kasutatakse renoveeritava kaevuga sobivat, integreeritavat ja 300mm äravoolutoru pikkust renoveerimiseks mõeldud katusekaevu

Katusekaevusid toodetakse happekindlast terasest, vasest või plastist. Katusekaevu ja selle äravoolu soovitatav läbimõõt on vähemalt 100mm. Kaev kaitstakse ummistumise eest lehesõelaga ja vajadusel ka rõngasfiltriga, millel on vooluavaga varustatud kaas ja mille avapindala on piisav, läbimõõt  300 - 400mm ja kõrgus 100 - 150mm.

Katusekaevude paigutus

Kogu katusele saabuv vesi suunatakse katusekalde abil katusekaevudesse ja neist edasi vihmaveesüsteemi kaudu äravoolu. Uute hoonete puhul proovitakse paigutada katusekaevud katusele selliselt, et pikim voolutee kaevuni on 15 meetrit ja vesi pääseb takistusteta kaevudesse.

Katusekaevude paigaldus ja tihendus

Uutes hoonetes paigaldatakse katusekaevu ääriku alla toetuseks u 15mm vineer 900 x 900. Katusetarvikutest tuleb kasutada otstarbekohaseid tooteid. Äärikud ja läbiviigutihendid kinnitatakse kihtide vahele bituumeniga ja vajadusel ka mehaaniliselt veel aluse külge. Ääriku ja kihtide paigutus vaheliti on vähemalt 150mm. Soovitame kasutada ääriku peale täiendavat katusekatte tükki. Aluskihi äär jääb katusekaevu äravoolutorust 30mm kaugusele. Pinnakihi sisse lõigatakse katte jahtudes auk.

Katusekaevu ühenduse tihendusele äravoolutoruga ja hüdroisolatsiooniga tuleb pöörata erilist tähelepanu. Renoveeritavate katuste katusekaevu ühendus vana kaevuga peab olema prahikindel. Katusekaevude töökorra tagamiseks on soovitatav, et katusekaevud tarniks ja paigaldaks katusetööde tegija.

Sadevee ülevoolu põhjal saab aru katusekaevu hooldamise vajadusest

Sadevee ülevoolu ülesandeks on suunata vesi katusekaevu ummistudes katuselt ära seinakonstruktsioonist eemale ja avastatavasse kohta. Igal sisemise veeäravoolusüsteemiga varustatud katusel peaks olema vähemalt üks ülevool, millest tulev vesi viitab katusekaevu hooldamise vajadusele. Ülevool paigutatakse räästa külge selliselt, et vesi saabuks häire korral sinna võimalikult varajases etapis. Väikeste katuste (ka varikatuste) puhul võib korraldada kogu veeäravoolu ainult ülevoolu abil.

Lisateavet katuste, läbiviikude ja detailide kohta saab Reval Roofs OÜ-st