• ee.png
  • fi.png
  • ru.png
  • gb.png

Ohutus katusepaigaldamisel

Ohutu katusepaigaldamise aluseks on kaitsevarustuse kasutamine, tuleohutuse tagamine, nt kukkumise ennetamine ja ohutud töövõtted. Reval Roofsi professionaalsed paigaldajad oskavad nende teguritega arvestada.

Isikukaitsevahendid

suruõhuga käsitöövahendid silma- ja kuulmiskaitsed
bituumen kaitseriietus, turvajalatsid, silmakaitsed
katusekatte kinnitus kaitseriietus, turvajalatsid, silmakaitsed
töö katusel ohutusrakmed, muu kukkumisvastane kaitse

Bituumeniga täidetud nõu ohutud kaugused

ladustatud vedelgaasi balloonid 10m
süttivad materjalid 6m
Puit 6m
Tellingud 6m
katusekatterullid 6m
bituumeni pakendid 4m

kasutusel olev vedelgaasi balloon

2m

Tuleohutus

Tuleõnnetuste riski mõjutab aastaaegade vahetumine. Kuival ajal mõjutavad sademed, õhu suhteline niiskus, tuul konstruktsioonide niiskust ja seega ka tuleohtu.

Konstruktsioonides võib esineda linnupesasid, tõrvapaberit, tolmu, taimede jäänuseid (näit. metsviinapuu) või teadmata õhukanaleid (milles on tugev tõmme), seega tuleb olla ettevaatlik ja valida õige töömeetod.

Tuuleiili tagajärjel võib leek kontrolli alt kaduda ja tekitada seega tuleohtu.

Tuleohtudega arvestamine katusetöödes

Läbiviike tehes töödeldakse konstruktsioone vastavalt tööde kulule, et kuivad ja kaitsmata konstruktsioonid ei jääks pikalt seisma, muutudes seega ohtlikuks nii tuleohutuse seisukohalt kui ka ilmastikutingimuste muutudes pealekukkumiste jms seisukohalt.

Kõrged vertikaalsed katmistööd on tuleohtlikud (tugev tõmme).

Ohtlikes kohtades soojendatakse katusekate mujal ja alles peale seda paigaldatakse.

Kustutusvahendid ja tööriistad peavad olema korras

Tööriistad (nt pulberkustutid, veevõtukohad, lammutusvahendid, tööohutustarbed jms) peavad olema alati korralikult kaitstud, nende kasutamine, transport, hooldus ja kontroll nõuetekohane. Kui on KIIRE, on tööriistad seal, kus need peavad olema ja need on ka töökorras. Probleemide korral tuleb teavitada sellest koheselt oma ülemust või lahendada probleemid iseseisvalt.

Rõhu all olev veevoolik, tulekustuti vms eelkustutusvahendi olemasolu tuletööde objektil, suurendab tuletööde ohutust ja kiirendab võimalike tulealgete kustutamist ning seega turvab tõrgeteta tööd läheduses. See täiendav ettevaatusabinõu on tellija otsustada.

Tellijal soovitatakse teavitada oma objektil toimuvatest tuletöödest ka päästeametit ja kindlustusseltsi.

Tuletööde nõuded katusetöödel

Katuse- ja hüdroisolatsioonitöödel järgitakse tervikuna kehtivat „Katuse- ja veeisolatsioonide tuletööd“ –kaitsenõudeid. Järgnevalt mõningad põhinõuded.

Tuletööde kaart

Igal tuletöid sooritaval ehitusvaldkonna töötajal peab olema kehtiv „Katuse- ja hüdroisolatsioonitööde“ –tuletööde kaart. Ehitusvaldkonnal on olemas eraldi tuletööde kaart. Kaardi saamise eelduseks on tuletööde koolituse läbimine. Tuletööde koolituse läbimine näitab, et isik mõistab lahtise tulega seotud riske ja tunneb põhitoiminguid ning tööviise, millega tuletööde sooritamine oleks võimalikult ohutu liigseid riske võtmata.

Tuletööde luba

Tuletööde luba koostatakse enne tööde algust. Tuletööde loa eesmärgiks on, et tööobjekti võimalikud riskid kaardistatakse enne töödega alustamist, et vältida mõttetuid kahjusid. Tuletööde loa väljastamisega tagatakse ka see, et ajutises töökohas oleksid olemas nõutud ohutusvahendid ja töötajatel oleks olemas katuse- ja hüdroisolatsioonitööde tuletööde kaardid ning et kinnistu küsimustega tegelevatel isikutel oleks info toimuvate tuletööde kohta.

Tuletööde loaga määratakse kindlaks, kes vastutab järelkontrolli ning järelkontrolli kestvuse eest. Mõningates kohtades tuleb kohaldada ohutusjuhendi minimaalset aega (1 tund) ületavat järelkontrolli nõuet. Selle eritingimuse osas lepitakse kokku tellija esindajaga eraldi.

Tavaliste kustutite muretsemine katusetööde  objektile on töövõtja ülesanne. Samas on erivarustuse muretsemine kokkuleppe küsimus tellija esindajaga.

Tööohutus katusetööde objektil

Katusetööde puhul on tööohutuse seisukohalt olulisteks teguriteks kukkumise vältimine ja tõusuteed. Üheks osaks tööohutusest loetakse ka korras tööobjekti, vahendite paigutust katusel, tööetappide järjekorda, hoonesse viivate läbipääsuteede kaitsmist ning piisava turvatsooni tekitamist hoone ümber. Katuse libedus sõltub katuse erinevatest osadest, ilmast, ööpäevast ja aastaajast. Turvavarustuse kasutamine, hooldamine ja korrashoid on iga paigaldaja loomulik tööülesanne.

Kukkumise vältimine

Põhireegliks on see, et äärealadele, kust võib kukkuda, ehitatakse tööohutusnõuetele vastavad piirded. Piirete ehitamise nõudest võib kõrvale hoida, kui vaba langemist on alla kolme meetri ja tegemist on tasase maapinnaga. Kui all on vett või kivid vms, tuleb ehitada kukkumispiirded alati. Tööala võidakse piirata näiteks ohutuslindiga, mis takistab liikumise äärealale lähemal kui 1,5 meetrit.

Objektil olevate aukude kaitsmine

Aukude kaitsmine toimub selliselt, et need kaetakse piisavalt tugeva vineerplaadist kaantega ja tähistatakse või siis ehitatakse nende ümber piirded või muu analoogne kukkumise kaitse. Aukude peal olevatele kaantele astumist või istumist tuleb vältida. Turvarakmetega tagatakse tööohutus piirkondades, kus piirete kasutamine ei ole võialik. Turvavarustust tuleb kasutada alati katuse sellistes kohtades, kus töötegemine parasjagu toimub.

Läbipääsuteed

Liikumine katusel korraldatakse seest ja väljastpoolt eelkõige hoones olevate püsivate liikumisteede abil. Kui selliseid veel ei ole, tuleb ehitada objektile ajutine läbipääsutee. Enamasti tuleb kõne alla tööohutusnõuetele vastav platvormredel. Seinaredelid ei vasta enamasti tööohutusnõuetele, mis puudutab ohutut läbipääsuteed, kuid neid tohib kasutada juhul, kui töö objektil on lühiajaline või ajutine.

Liikumissillad

Liikumissildade demonteerimisel tuleb arvestada järgmist:

  • Demonteerimise järjekord
  • Ohtlike naelte eemaldamine
  • Paigaldamise käigus kahjustuda saanud osad tuleb remontida
  • Liikumissilla asukoht ja suund peab olema üheselt mõistetav.
  • Liikumissilla alla tuleb paigaldada vildist kinnitused.
  • Aparatuuri jalgade alla tuleb asetada kinnitused, nt vildist.
  • Laugetel katustel kaitstakse hooldusteede kohal olev kate nt täiendava katusekattekihiga.

Tõstetööd ja materjali teisaldamised

Materjali teisaldades (nt veoauto või kraanaga) tuleb arvestada koorma kinnitamisnõuetega, samuti territooriumil toimuva liikumise ja katuse koormustaluvusega, et minimeerida võimalikke kahjusid.

Üldine korraldus

Üheks osaks katusetööde ohutusest on nii töötajate kui ka objekti kasutajate seisukohalt ehitusplatsi üldine seisukord ja korrasolek. Esemed paigutatakse katusele selliselt, et need ei kukuks ega veereks katuselt alla ka juhul, kui need kukuvad ümber. Kõik lahtised konstruktsioonid ja materjalid ladustatakse selliselt, et võimalikud tugevamad tuuleiilid ei suudaks neid lendu viia. Jäätmed kogutakse sobivatesse prügikottidesse või muudesse konteineritesse. Erinevad ehitus / lammutusjäätmed sorteeritakse ja ladustatakse korralikult  kohtades, kust on need võimalik  alla tõsta  ja ära transportida. Katusekate paigalduse ja muude tööde käigus välditakse üleliigse prahi jms tekkimist.

Lisateavet ohutuse kohta saab Reval Roofs OÜ-st.